Več kot 130 vprašalnikov z idejami in projekti za razvoj našega Krasa. Več kot 20 srečanj na terenu s podjetniki, prebivalci na katerih se je razgovarjalo o iskalo smernice za razvoj Krasa

Dogodek LAS-a v Sesljanu, 13.04.2016

LAS Kras je v teku 40 dneh prejel več kot 130 vprašalnikov, kateri vsebujejo ideje in projekte o razvoju kraškega podeželja s strani naših podjetnikov in prebivalcev. »Ravno smo zaključili prvi screening idej in projektov in na prvi pogled so le osredotočeni na lokalno kmetijstvo, enogastronomijo, turizem in na vzdrževanje našega okolja«, tako obrazloži predsednik Pizziga.

Na tak način smo dokončali prvi korak Posvetovanja s katerim se je LAS osredotočila na strategijo bottom – up, tako rečeno “od spodaj navzgor” iz katere so direktno interesenti lahko poslali lastno vizijo, idejo ali projekt. Ideje, katere bo pregledala in prilagodila, načelom razvoja podeželja, skupina izvedencev ter stakeholderjev teritorija, bodo del Lokalne Razvojne Strategije. Strategijo bo morala LAS oddati Deželi Furlaniji Julijski Krajini najkasneje do avgusta 2016. Dežela, bo Strategijo pregledala, in v primeru, da jo odobri, ima LAS ter ozemlje v katerem deluje na razpolago 2.250.000,00 € finančnih sredstev od leta 2017 do 2022.

Il metodo della ConsultazionePizziga: »Poleg vprašalnikov staff LAS-a se je organiziral in od 21. marca bil prisoten na več kot 20-ih srečanjih na podeželju, bodisi na tržaškem kot na goriškem krasu. Srečali smo vinogradnike, oljkarje, proizvaljalce zelišč, sirarje, živinorejce, čebelarje. Nekateri podjetniki so nas prosili, naj organiziramo specifična srečanja za razvoj idej in projektov, kot na primer projekt za prašičjerejo ter proizvodnje kraškega pršuta, projekt o razvoju pašnje s kravami in ovcami in še o razvoju kraške gmajne. Na srečanjih so bile prisotne tudi javne ustanove ter izvedenci raznih panog, ki so konkretno sodelovali pri pripravi ideje – projekta. Srečali smo tudi naše obrtnike saj so tudi oni z njihovimi družinami, firmami in proizvodi del kraškega podeželja in imajo ključno vlogo za uspeh le tega. Tudi javne ustanove in društva, ki se ukvarjajo s socialno vključenost so nas prosile za srečanja«.

»Tudi na goriškem smo srečali gostince, novinarje, intelektualce, podjetnike, javne uprave ter Pro Loco in to hvala delu in angažiranosti Pokrajine Gorice«.

Pizziga nadaljuje: »velika večina srečanj smo organizirali, ker so nas vprašali direktno interesenti, medtem kot LAS smo organizirali omizje o trajnostnem turismu. V četrtek 26. maja se smo že četrtič srečali v agriturismu La Madrugada v Mavhinjah s b&b, turistični operaterji, vodiči in s turističimi kmetijami«.

»Menim, da so nam komunikacijski mediji dali veliko pozornost. Sami smo zelo aktivni na social media, ampak tudi Primorski Dnevnik, Il Piccolo, Tele4 in Rai3 so bili ključnega pomena za širjenje osnov našega dela«.

LAS je predlagala Javnim Upravam ter krovnim organizacijam, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, obrtništvom in ostalimi panogami, da prispeva pri organizaciji tematskih srečanj po celotnem teritoriju. Poleg tega so bile vključene tudi šole in dijaki, ki so z risbami in spisi o ozemlju prikazali prihodnost Krasa.

»Naš pristop, poleg zbiranja idej, ima namen izluščiti ter ovrednotiti ideje prebivalcev tudi preko dela Area Science Park, PromoTrieste, MIB School of Management s katerimi smo kot LAS podpisali sporazum o sodelvanju. Poleg tega smo vzpostavili kontakte s PromoTurismo FVG, z LAS-i Istre iz Slovenije in Hrvaške. Verjamemo, da bomo na ta način lahko računali na druga finančna sredstva, kot so na primer tisti o turizmu, POR-FESR, program čezmejnega sodelovanja ter FSE« doda predsednik Pizziga.

»Evropska Unija določa, da priprava Strategije mora izhajati iz resnih in konkretnih potreb prebivalcev, in sicer preko Posvetovanja v katero LAS vlaga veliko truda. Na eni strani deluje preko lokalnih inštitucij, kot so krovne organizacije, po drugi strani pa direktno s osebki, ki imajo predlog oziroma idejo o razvoju podeželja. Vse ideje, ki je prejela LAS bodo podvržene analizi Tehnične Ekipe, ki je sestavila LAS, tako da bo zajamčena neodvisnost« zaključi Pizziga.

Priponka:
slike Posvetovanja na Krasu
smernice Evropske Unije o procesu posvetovanja s teritorijem (pdf)