Literatura in fotografije opevajo bogato obrobje

Projekt Lokalne poti in kulinarika je nastal s sodelovanjem LAS Kras in tersko-nadiške lokalne akcijske skupine

Izjemen založniški projekt, ki ga sestavljata zbirka dvanajstih izvirnih kratkih zgodb desetih avtorjev in fotografska zbirka: z besedo in fotografijami se bomo poglobili v zgodovino, kulturo in kulinariko Benečije in Krasa.

Doberdobsko jezero – foto Tommasi

Zbirko sestavljata dve knjigi: v prvi so zbrali dvanajst novih pripovedi desetih avtorjev iz naše dežele (šest zadeva beneški prostor, šest pa kraški), v drugi pa fotografije čudovitih krajinskih pejsažev in edinstvenih primerov lokalne kulinarične tradicije, ki sta jih posnela Camilla Bach in Nicola Tomasi Muttar.  Zbirka, ki je izšla ob zaključku projekta, vsebuje še neobjavljene kratke zgodbe desetih avtorjev, in sicer Angela Florama, Renza Brolla, Tonija Gomiščka, Francesce Cerno, Isabelle Franco, Mattea Bellotta, Alice Noel Fabi, Nicolòja Giraldija, Stefana Cosme in Furia Baldassija.

Preko LASov lokalne skupnosti ohranjajo in krepijo svojo kulturno in naravno dediščino. Sodelovanje med LAS Kras in tersko-nadiško lokalno akcijsko skupino je doseglo svoj vrhunec v literarno-fotografskem projektu, ki predstavlja idealen nosilec za promocijo kulinarike in pešpoti, ki jih najdemo vzdolž meje med Italijo in Slovenijo, med zgodovino, kulturo, kulinaričnimi tradicijami in dih jemajočimi pokrajinami. Pripovedovanje o določenem območju je zapletena naloga, vendar je ključnega pomena za ohranjanje identitete in prenašanje lokalne dediščine tudi na nove generacije.

Lokalne poti in kulinarika je dialog med besedami in fotografijami, ki na izviren način predstavlja kulinarične tradicije in poti Krasa in tersko-nadiškega območja. Deset pisateljev in dva fotografa so s svojimi osebnimi izkušnjami, kreativnostjo in spomini vstopili v intimno povezavo s kolektivnim spominom teh krajev in nam predstavili svoj pogled na : hrano, recepte, steze, pokrajino, potovanja, itd.

Zbirke bodo javnosti predstavljene na dveh srečanjih: v četrtek, 11. julija, ob 17.30 na Matajurju in v sredo, 17. julija, ob 18.30 na gradu v Devinu.

Projekt se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine 2014-2020.

AGROTUR+: kraški lokalni produkti in turizem

Namen projekta AGROTUR+ je okrepiti vlogo kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah na Krasu, čezmejnem območju z bogato kulturno in naravno dediščino. Cilj tega kapitalizacijskega projekta je ustvariti bolj socialno in vključujočo Evropo z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic.

POVZETEK PROJEKTA

Za Kras, geografsko čezmejno območje, so značilne edinstvene značilnosti ter bogata kulturna in naravna dediščina. Vendar pa se sooča s številnimi težavami, kot je upad proizvodnje lokalnih proizvodov, ki so bistveni za trajnostni turizem. Opuščanje te proizvodnje je povezano s slabo povezanostjo med lokalnimi akterji, počasnim prilagajanjem tržnim trendom in vsakodnevnim preseljevanjem mladih v mesta zaradi boljših gospodarskih priložnosti.

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta AGROTUR+ je spodbujanje kmetijskih in turističnih dejavnosti na čezmejnem območju Krasa.

MED SPECIFIČNE CILJE VMEŠČAMO

 • spodbujanje tradicionalnih kmetijskih praks za zaščito kraške dediščine in zaščito lokalnih proizvajalcev z zmanjšanjem dnevnih migracij.
 • načrtovane bodo čezmejne delavnice, vinska akademija namenjena teranu, vinske šole, degustacije in izobraževalni večeri
 • implementacija dobrih praks pri proizvodnji tradicionalnih kraških proizvodov, kot so vino, brinjevec in pršut.
 • nadaljevanje sodelovanja med regionalnimi razvojnimi in znanstvenimi institucijami ob sodelovanju lokalnega prebivalstva, izboljšanje kakovosti in prepoznavnosti lokalnih proizvodov ter turistične ponudbe Krasa.

POMEN PROJEKTA

Projekt AGROTUR+ je celovit odgovor na izzive, s katerimi se sooča kraško območje, in si prizadeva spodbuditi lokalni potencial s trajnostnim kmetijstvom in turizmom. S spodbujanjem varstva naravne in kulturne dediščine želi projekt ohraniti lokalno prebivalstvo in zmanjšati migracije v mesta ter ustvariti gospodarske in družbene priložnosti na lokalni ravni.

DEJAVNOSTI, KI JIH BO UPRAVLJALA LAS KRAS, SO:

 • podrobno spremljanje bolezni in žuželk v vinogradih
 • press tour, namenjen gostujočim novinarjem
 • vinska šola, namenjena raznim strokovnjakom
 • druge manjše dejavnosti, kot so vodene degustacije in konference

PARTNERJI

Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Trstu, Univerza v Novi Gorici, Cescot Veneto Centro Sviluppo Commercio, ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo, GAL Carso – LAS Kras

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana, Občina Komen, Kmetija Pečar, Vinakras, Društvo Vinogradnikov s Krasa

POVZETEK

Cilj projekta AGROTUR+ je preoblikovati Kras v model trajnostnega razvoja z izkoriščanjem lokalnih virov in spodbujanjem trajnostne rasti. S celostnim pristopom, ki združuje kulturo, kmetijstvo in turizem, želi projekt ustvariti trajnostno in uspešno prihodnost za kraško območje in njegovo skupnost.

Projekt AGROTUR+ sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Spletna stran interreg projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/agrotur

Lokalni prehranski sistemi, okrožja, kmetijske in agroživilske verige

Trajnostna prihodnost lokalnih prehranskih sistemov

Lokalna akcijska skupina Kras bo v naslednjih mesecih začela predstavljati svojo novo razvojno strategijo (SRG), ki si med dvema izbranima področjema, prizadeva izboljšati in okrepiti lokalne prehranske sisteme ter kmetijske in agroživilske dobavne verige. Ta usmeritev je bila izbrana na podlagi poglobljene analize potreb in razvojnih možnosti lokalnega območja, ki so bile evidentirane s pomočjo ankete »Bendima idej« in SWOT analize.

Cilji strategije: holistični pristop h konkurenčnosti in trajnosti

Splošni cilj strategije na področju lokalnih prehranskih sistemov je jasen: pomagati krepiti konkurenčnost lokalnih kmetijskih in agroživilskih verig ter spodbujati njihovo usklajeno upravljanje. Za dosego tega cilja so bili opredeljeni specifični cilji, med katere spada izboljšanje kakovosti in donosnosti, obenem pa tudi skrajšanje dobavne verige.

Krepitev proizvodnih verig: stalna prizadevanja

Podpora bo namenjena predvsem za razvoj in krepitev lokalnih agroživilskih proizvodnih verig, kar se je že začelo v okviru načrta za razvoj podeželja 2014-2022 in prejšnje SLR. S to intervencijo so se znatno okrepile dejavnosti, povezane z obdelavo, predelavo in trženjem lokalnih agroživilskih proizvodov. Ker so bile kmetijam in podjetjem v tem sektorju dodeljene spodbude, se je povečala uporaba certificirane, tipične in ekološke proizvodnje, kar odraža ponovno odkritje tradicionalnih živil, ki so bila v preteklosti v središču družinskega in kmečkega življenja na podeželskih območjih.

Potrebe lokalnega območja: krepitev in inovacije

Anketa »bendima idej« je pokazala, da je treba zaščititi lokalno proizvodnjo, vlagati v utrjevanje podjetij in podpirati ustanavljanje novih. To vključuje tudi skrb za generacijsko zamenjavo, utrjevanje znanj, izboljšanje kakovosti s promocijskimi in trženjskimi ukrepi ter naložbe za utrditev podobe proizvoda in tržne blagovne znamke.

Vizija in poslanstvo

Spodbujanje trajnostne pridelave, na primer z rejo na prostem, prispeva k ohranjanju pokrajine in predelavi kmetijskih proizvodov znotraj obratov, kar zagotavlja svežino in pristnost. Cilj ne zajema le proizvodne faze, temveč je bistvenega pomena ohranjati čisto in urejeno okolico z vinogradništvom, živinorejo, čebelnjaki, urejenimi oljčnimi nasadi in zeliščnimi polji. Vlaganje na primer v živinorejo in pašo za povečanje prisotnosti živali na Krasu, ki je trenutno redka, bo izboljšalo donosnost v kmetijstvu, ohranilo obdelovalne površine in spodbujalo okoljsko trajnost.

BORDERLESS OKUS – Kulinarika in vino kot povod v nova brezmejna doživetja

FOODLAB

V projektu se bomo osredotočili predvsem na predstavitev čezmejnega Krasa in bližnjih območij, lokalnih pridelkov in izdelkov, tako domačinom kot turistom. Lokalna akcijska skupina Kras bo v projektu delovala kot vodilni partner in bo v sodelovanju s partnerjem ORA Krasa iz Brkinov usklajevala celoten program.

Projekt BORDERLESS OKUS je inovativna in kreativna ideja, ki združuje kulinariko in vino kot povod za nova brezmejna doživetja. Osredotočen je predvsem na dva glavna cilja: izobraževanje zaposlenih v gostinstvu, hotelirstvu in turizmu, da bi tako spoznali pomen lokalne kulinarike in vina, pomen lokalnih trajnostnih in obrtnih izdelkov oz. pridelkov, kot ključ za razvoj, inovativnost, uspeh in konkurenčnost in, drugi cilj, povečanje zavedanja o pomenu ohranjanja krajine, kulture ter tradicionalnih metod pridelave in izdelave hrane, kulinarike in predvsem vina malvazije.

Prvi cilj je namenjen izobraževanu ponudnikov na področju gostinstva in turizma s ciljem, da spoznajo raznolike gastronomske dobrote iz različnih območij, ki naj nato postanejo sestavni del njihove vinsko kulinarične ponudbe. Poleg tega, turistom, ki bodo leta 2025 obiskali prestolnico kulture, ponuditi možnost izbire med številnimi izobraževalnimi gastronomskimi doživetji na Krasu, a tudi v bližnjih krajih (npr. delavnice tradicionalne kuhinje, obiski kmetij, degustacije, sprehodi s pastirjem, itd.).

Drugi sklop se bo osredotočil na organizacijo treh vinskih festivalov posvečenih malvaziji. To vino združuje vinarje od Istre do Benetk, skozi Videm, Čedad, Collio, Brda, Vipavsko dolino in Kras.

Celoten projekt bo še dodatno obogatil poseben kulturni element: izdelava stripa, ki bo v obliki čustvene zgodbe pripovedoval o lokalnih znamenitostih, izkušnjah, kulinariki in vinu, ter bo preveden in objavljen v štirih jezikih: italijanščini, slovenščini, nemščini in angleščini.

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija s Skladom za male projekte GO! 2025.

Ekomozaik: projekt za preporod Krasa

Javno-zasebno partnerstvo za ohranitev ekosistema in biotske raznovrstnosti

Objavljamo govor predsednika Davida Pizziga, ki ga je imel ob zaključni konferenci projekta kraški Ekomozaik, 11. maja 2024:

Iskrena hvala vsem prisotnim, oblastem, projektnim partnerjem in javnosti. Zahvaljujemo se deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki je s sredstvi PRP omogočila projekt; vodilnemu subjektu Občini Tržič, ki je vodila projekt; občinam, ki so sodelovale, Univerzi v Trstu in institucijam, ki so podprle pobudo. Hvala tudi lokalnim podeželskim podjetnikom in vsem, ki niso omenjeni, a so prispevali k uspehu projekta.

Kljub zamudam zaradi pandemije in drugim težavam, nam je uspelo dokončati projekt. Kakšni pa so cilji projekta? Gre za premišljeno zamisel o obnovi 58 hektarjev kraške zemlje in gozdov, ki združuje romantično idejo o obnovi kraške pokrajine, ki se je spominjamo, s tehnikami za izboljšanje ekosistema in zaščito biotske raznovrstnosti, ki so prav tako bistvenega pomena za gospodarstvo.

Izjemno sodoben projekt, pri katerem so bile uporabljene ekološke kosilnice, ki delujejo brez uporabe bencina ali baterij, in ki skupaj z osli in ovcami krepi človekovo dejavnost čiščenja gozdov ter zmanjšuje nevarnost požarov. Poleg naše vizije je projekt razkril močan potencial javno-zasebnega partnerstva, ki vključuje lokalne podeželske izvajalce, združenja, uprave in javne organe.

Dokončati projekt ni bilo lahko, vendar smo ponosni, da smo s sodelovanjem in nenehnim soočanjem premagali vse ovire. Pokazali smo, da lahko javni in zasebni interesi sobivajo in vodijo do konkretnih rezultatov. Javna uprava želi varno, urejeno in uporabno območje, zasebni sektor pa potrebuje gospodarsko priznanje za delo, ki ga opravlja, in za vrednost, ki jo ustvarja.

Formula za uspeh projekta Ekomozaik je preprosta: najti prave kompromise, da bi javnost podprla zasebni sektor pri čiščenju območja. Čeprav so se predvidene aktivnosti komaj zaključile, se je naše delo za Kras šele začelo. Postavili smo temelje za nadaljnje obnavljanje lepote, utrjevanje varnosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja, ki je gospodarski vir za podjetja in naravna dediščina za ves nas.

Ob spominu na požar leta 2022 imam občutek, ki ga, upam, bodo potrdili akademiki in raziskovalci, da tam, kjer je Ekomozaiku uspelo posredovati, ognju ni dal priložnost, da bi se pokazal z enako silovitostjo kot drugje, pri čemer je brutalno opustošil 4000 hektarjev kraškega ozemlja med Italijo in Slovenijo. Če bo ta moj občutek znanstveno potrjen, bo treba izpopolnjen projekt Ekomosaik ponoviti na celotnem ozemlju, in sicer tako pogosto, kot bo potrebno in kot bo mogoče.

V Trst se zopet vrača Tourism Matching!

V ponedeljek, 8. aprila 2024, bo v tržaškem hotelu Savoia Excelsior Palace od 16.00 do 19.00 LAS Kras v sodelovanju z ORA Krasa in Brkinov ter Promoturismo FVG, ponudil dragoceno izobraževalno priložnost za čezmejne turistične delavce.

Prireditev »Tourism Matching« je povabilo k sodelovanju med trajnostno usmerjenimi strokovnjaki s področja gostinstva, kulinarike in vinarstva s ciljem poglabljanja razumevanja lokalne ponudbe počasnega turizma (t.i. slow tourism), hrane in pijače ter ustvarjanja mostov med Italijo in Slovenijo in med Krasom in Trstom.

Dogodek se izvaja v sklopu projekta Kras – Carso II, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027 www.ita-slo.eu/sl/kras-carso-ii

»Dodana vrednost tega dogodka,« pojasnjuje David Pizziga, predsednik LAS-a Kras »je ustvariti trenutek, da bi skupaj razumeli, kaj je in kaj ponuja Kras. Tourism Matching je most, na katerem se lahko srečajo vsi, ki delajo v gostinstvu, podjetniki, delavci in javni upravitelji, ki so povezani zlasti s turizmom na prostem. Pa tudi tisti, ki znajo ceniti pomen potovanja, temelječega na srečevanju in odkrivanju lokalne skupnosti, ljudi, hrane, tradicije, pokrajine in arhitekture. Most, ki lahko postane stičišče dveh z mejo ločenih območij, kot sta Italija in Slovenija ali Istra, pa tudi med Krasom in njegovim referenčnim mestom Trstom.«

Prireditev bo potekala v treh sklopih: okrogla miza, srečanje strokovnih delavcev in »slow« aperitiv.

Po uradnih pozdravih Davida Pizzige, predsednika LAS Kras in Edija Fabjana vodje projekta KRAS-CARSO II na ORA Krasa in Brkinov,  se bo začela okrogla miza z naslovom Kras in Trst, majhni svetovi, široka obzorja, na kateri bodo sodelovali nekateri čezmejni deležniki: Francesca Baldereschi, vodja Slow Food Travel pri Slow Food Italija, Astrid Prašnikar iz ROS.Turist, Inštitut za odgovorni turizem, in Riccardo Zanellotti, direktor Savoia Excelsior Palace – Starhotels. Srečanje bo moderirala novinarka Primorskega dnevnika Sanela Čoralič.

Sledila bo delavnica z anketnim vprašalnikom z naslovom Kras in Trst – turizem in promocija, ki ga bo povezovala Stefania Boccabianca (Prandicom) in v katerem bodo zastavljena vprašanja, ki so nastala tudi ob soočenju avtorjev ankete z umetno inteligenco. Namen inovativnega vprašalnika je vključiti udeležence dogodka v aktivno razpravo o možnem razvoju kraškega območja. Zbrane odgovore bomo komentirali skupaj z moderatorji in občinstvom.

Po končani okrogli mizi bomo prešli na osrednji del dogodka, ki nosi naslov Spoznaj akterje, ki uresničujejo sanje potovalcev. To bo trenutek, namenjen srečanju z osemnajstimi najpomembnejšimi organizatorji kulinaričnih doživetij in doživetij v naravi (t.i. outdoor doživetja), ki delujejo na čezmejnem območju: devet na italijanskem delu Krasa in devet na slovenskem delu Krasa. Vsak »ustvarjalec« bo imel na voljo svoj prostor, na katerem bo z zainteresiranimi lahko razvijal nove možnosti sodelovanja in strokovne zamisli za turistično gostoljubnost. 

Na spletu lahko zdaj rezervirate 15-minutno srečanje z osemnajstimi »ustvarjalci doživetij« (prek spletnih povezav):

Alberto Ieralla – Outdoorlab

Alice Noel Fabi

Arheološko najdišče Ajdovščina nad Rodikom

Anna Pugliese

Botanični vrt Sežana

Cerje

Farma Jakne

Kmetija Antonič

Kmetija Klin Vina

Grad Štanjel

Karra

Lipica

WWF AMP Miramare

Park Škocjanske Jame

Padriče Ranch 193

Sara Famiani – Estplore

Špacapanova hiša

Vinakras Sežana

Dogodek se bo zaključil s »počasnim« aperitivom, ki bo temeljil na lokalnih in trajnostnih proizvodih, oblikovala pa ga bo specialistka za kulinariko Alice Noel Fabi. Na voljo bodo »obrtna« vina, »iztisnjena iz bele kraške skale«, in dobrote malih kmetov, ki delujejo med Italijo in Slovenijo, ki veljajo za junaške zaradi nelahkega obdelovanja kraške zemlje. Poleg tega se bodo predstavile tri lokalne priznane skupnosti pod okriljem organizacije Slow Food, ki spoštujejo naravo in njene ritme. Na voljo bo tudi sezonska ponudba brezalkoholnih pijač.

Več info: marketing@prandicom.it

Sodelujte na našem razpisu: prijavite svoje aktivno doživetje za poletni turistični koledar 2024

Z veseljem objavljamo razpis za izbor najboljših poletnih doživetij, ki bodo pripomogla k nadaljnji prepoznavnosti čudovitega kraškega prostora ter njegove okolice. PromoTurismoFvg in LAS Kras sodelujeta za leto 2024 pri turistični promociji območja, za katero je pristoja agencija LAS Kras, in za promocijo lokalne kulinarične in vinske dediščine. Zato vabimo vse, ki delijo našo strast, da sodelujejo pri tem izboru in pomagajo oblikovati turistično prihodnost, ki odraža lepoto in pristnost našega izjemnega območja.

»Trajnost je v središču naše vizije. Iščemo okolju prijazna doživetja, spodbujamo okolju prijazne prakse in prispevamo k ohranjanju naravnih virov Krasa. Graditi želimo trajnostno turistično prihodnost, ki bo ohranjala in varovala našo dediščino za prihodnje generacije«, je dejal David Pizziga, predsednik LAS Kras. »Poleg tega je čustvenost tista, ki naredi doživetje nepozabno. Iščemo predloge, ki presegajo preprost obisk, ki vzbujajo pristna čustva in ustvarjajo globoke vezi med obiskovalci in našim ozemljem. Želimo, da vsak obiskovalec odnese s seboj neizbrisne spomine in trajno vez s kraškim območjem«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
– vsi samostojni podjetniki in podjetja, ki organizirajo aktivna doživetja, kot so npr. turistični in naravoslovni vodniki in druge osebe, ki lahko zakonito ponujajo aktivna doživetja. Turistične agencije in združenja (razen tistih, ki jih sestavljajo strokovnjaki, kot navedeno v prejšnjem stavku) niso upravičeni do prijave na ta javni razpis;
– tisti ki predlaga aktivno doživetje, ki se odvija na podeželskem območju LASa Kras in tisti, ki predlagajo doživetja namenjena le kulinariki in vinu, izključno v urbanem območju mesta Trst.

KAJ MORATE STORITI, ČE SE ŽELITE UMESTITI MED IZBRANE PONUDNIKE?
Vaše predloge morate poslati preko elektronske pošte do vključno 29. februarja 2024.
Pri vsaki predlagani izkušnji morajo biti navedeni naslednji podatki:
– naslov izkušnje;
– cena oz. strošek izkušnje (strošek vodnika, morebitnega potrebnega materiala, najema opreme itd.);
– jasen cenik za stranke;
– najmanjše in največje število udeležencev;
– jasen program dogajanja, ki se bo odvijalo med samo dejavnostjo (vključno z uporabo izdelkov lokalnih kmetij ali očitnim sodelovanjem med različnimi kmetijami);
– informacije o tem, v kakšnih razmerah je mogoče izvesti izkušnjo (v kakšnih vremenskih razmerah, ob upoštevanju okoliščin, povezanih z morebitno pandemijo, itd.) in morebitne alternativne rešitve;
– drugi jasno navedeni pogoji za zainteresirane udeležence;
– promocijska besedila, fotografsko gradivo ali video posnetki izkušnje;
– številka mobilnega telefona in elektronski naslov organizatorja;
– če doživetje ni bilo del preteklih poletnih turističnih koledarjev, opis preteklih izkušenj in njihovega uspeha.

POGOJI ZA PRIJAVO
Preberi razpis in sodeluj.

VPRAŠAJTE NAS
Stopite v stik z nami: pišite na trieste.green@galcarso.eu. Enrico Maria Milič vam bo odgovorili v treh delovnih dneh.

ROK ZA PRIAJVO
Rok za predložitev prijav zapade 29. februarja 2024.

Več kot 2700 obiskovalcev na festivalu Farmer & Artist: pokrita tržnica polna obiskovalcev za dobro in trajnostno hrano

Več kot 2700 obiskovalcev na festivalu Farmer & Artist: pokrita tržnica polna obiskovalcev za dobro in trajnostno hrano

Velik uspeh pete izvedbe festivala, saj je bilo za degustacije skupno prodanih 900 vstopnic. Več tisoč obiskovalcev pa je poskusilo in kupilo izdelke 40 kmetov s Krasa, Furlanije, Istre in Balkana: sire, suhomesnate izdelke, zelenjavo, mede, vina in butična piva, veliko teh spada v priznane skupnostni Slow Food. Dogodek je organiziral LAS Kras v sodelovanju z Občino Trst in dvema državnima organizacijama, Slow Food Italija in fundacijo Campagna Amica.

Dogodek je potekal v soboto, 3. decembra. Proizvajalci in pridelovalci, ki delajo na etičen in trajnosten način, v stiku z naravo in s spoštovanjem okolja, ustvarjajo pristne in okusne izdelke, ki združujejo tradicijo in inovativnost. Poleg tržnice z brezplačnim vstopom so bile v prvem nadstropju zgodovinske stavbe iz leta 1936, ki je bila napolnjena in za en dan spremenjena v velik prostor za druženje in praznovanje, organizirane degustacije, delavnice okusov in živa glasba. Dogodek je v petih izvedbah doživel skokovito rast tako med obiskovalci kot med sodelujočimi razstavljavci.

Slavnostnega prereza traku so se udeležili podžupanja in odbornica za gospodarske dejavnosti Občine Trst Serena Tonel, predsednik LAS Kras David Pizziga, Enrico Maria Milič za LAS Kras, podpredsednik Slow Food Italija Raoul Tiraboschi, Sara Devetak, ki je zastopala lokalne kmete, in sledeči župani iz občin nekdanje Tržaške pokrajine: Igor Gabrovec (Devin Nabrežina), Monika Hrovatin (Zgonik), Sandy Klun (Dolina) in Tanja Kosmina (Repentabor). Nastopil je moški pevski zbor Repentabor s tradicionalnimi lokalnimi pesmimi, popoldne pa glasbena skupina Swing à la carte.

David Pizziga, predsednik LAS Kras: »Tržačani, številni Furlani in nekateri turisti so se množično zbrali v tržaški pokriti tržnici, da bi spoznali kmetijske proizvajalce z našega podeželja. Okusili in z zadovoljstvom kupili visokokakovostno hrano, pivo in vina ter pri tem mislili tako na obroke ob koncu tedna kot na Miklavževa in božična darila. Kot LAS Kras smo zelo zadovoljni, da smo ponovno dokazali, da smo pripravljeni vzpostaviti mostove med ljudmi. Orodje za to so hrana in njej namenjeni dogodki, kot je Farmer & Artist, naravni dom za to srečanje ljudi pa je mestna pokrita tržnica«. Prireditev so organizirali LAS Kras, Občina Trst, Slow Food Italija, fundacija Campagna Amica in Io Sono Fvg, podpirali pa so jo Slow Food Trst, World Farmers Market Coalition, ZKB – Trst Gorica, Scuola di Musica 55,

V tržaško pokrito tržnico se vrača festival počasnega prehranjevanja »Farmer & Artist«

<strong>V tržaško pokrito tržnico se vrača festival počasnega prehranjevanja »Farmer & Artist«</strong>

Ponudniki dobre lokalne prehrane v znamenju trajnosti se bodo v soboto, 2. decembra, od 11.00 do 20.00 predstavili v prostorih tržaške pokrite tržnice. Ta bo gostila 40 razstavljavcev s Krasa, Furlanije, Istre in Balkana. Potekale bodo vodene degustacije in raznolika doživetja, video pripovedi, živa glasba in delavnice okusov, na katerih boste z vsemi petimi čuti odkrivali dobrote edinstvenega območja. Dogodek organizira LAS Kras v sodelovanju z Občino Trst, Slow Food Italija in fundacijo Campagna Amica.

Veččutno potovanje med dobrotami lokalnih pridelovalcev za odkrivanje zgodovine in kulture Krasa, Furlanije, Istre in Balkana: vrača se Farmer & Artist, festival hrane in vina, ki bo letos 2. decembra v prostorih tržaške pokrite tržnice združil več kot 40 lokalnih kmetijskih pridelovalcev. Mojstri dobre in trajnostne hrane bodo ponujali zelenjavo, suhomesne izdelke, sire, naravna vina, butična piva in druge izdelke, ki so rezultat potrpežljivosti in discipline v sinergiji z naravo.

Poleg tržnice bodo v ponudbi tudi izobraževalni in glasbeni trenutki ter vodene degustacije in predstavitveni videoposnetki, s katerimi boste lahko v celoti spoznali zgodovino, kraje in ljudi, ki ustvarjajo vse te okuse in dajejo življenje tej fascinantni proizvodni verigi. Prireditev organizirajo LAS Kras, Občina Trst, Slow Food Italija, fundacija Campagna Amica in Io Sono Fvg, podpirajo pa jo Slow Food Trst, World Farmers Market Coalition, ZKB – Trst Gorica, Scuola di Musica 55, WWF Trieste / Trst, Finzicarta in Ciofs.

Dogodki

Kmečka tržnica: Več kot 40 trajnostnih proizvajalcev s Krasa, Furlanije, Istre in Balkana bo od 11.00 do 20. ure v prostorih pokrite tržnice ponujalo lokalne dobrote, ki jih je težko najti v supermarketih. Za pripravo izvirnih večerij in aperitivov bo na voljo veliko izdelkov in pridelkov, vključno z narezki, vini, siri, konzerviranimi živili, esencami, užitnim cvetjem, sadjem, domačimi likerji, butičnim pivom in fermentirano zelenjavo. Tržnica se bo odprla v soboto, 2. decembra, ob 11. uri z nastopom moškega pevskega zbora iz Repna.  Čez dan bodo na eni izmed stojnic predvajali video zgodbe o Krasu in njegovih kmetih. Od 17.45 do 19.45 bo v živo nastopil kvintet Swing à la carte s prefinjeno glasbo z retro pridihom, s hiti iz tridesetih in štiridesetih let prejšnjega stoletja. Glasbeni dogodek poteka v sodelovanju z Glasbeno šolo 55. Vstop je prost.

Degustacija različnih izdelkov: Na voljo bodo degustacije lokalnih in trajnostnih vin, butičnih piv in jedi, ki jih bodo  pripravili sami kmetje. Vstopnico, ki stane 10 evrov, lahko kupite na spletni strani in z njo pridobite 3 žetone. Za darilo bodo obiskovalci prejeli tudi priložnostni kozarec.

Delavnice okusov za odrasle in otroke: Vodene degustacije bodo trajale po 45′, na njih bodo priznani mentorji predstavili posebnosti in zgodovino lokalnih izdelkov. Vsako srečanje bo imelo specifično temo. Tu so nekatere izmed njih: siri iz surovega mleka in macerirane vitovske, odtenki medu, kraški suhomesni izdelki in terani, vzhodna Hercegovina, dežela sira in medu. Organizirane bodo tudi otroške delavnice o umetnosti, hrani in biotski raznovrstnosti. Cene znašajo od 5 do 10 evrov.

Slow aperitivi: Od 24. novembra do 3. decembra najprestižnejši mestni gostinski ponudniki ponujajo »Slow aperitive«, katerih ponudba je osnovana na kraških vinih in na načelih priznanih skupnosti Slow Food. Sodelujejo: Antica Trattoria Suban, Kavarna San Marco, Bar Vatta, Bar X, Bottiglia Volante, Mimì & Cocotte, Pagna, Pizzeria Il Cavallino (Opčine), Restavracija Mood.

Priznane skupnosti Slow Food

Okusni, pristni, preprosti, vendar tako iskani so le nekatera izmed dvanajstih načel Priznane skupnosti pod okriljem organizacije Slow Food, ki jih boste odkrili na Farmer & Artist: sir v vreči (posebnost iz Hercegovine, sir iz surovega mleka, zorjen v dimljeni ovčji koži), pestith (pridobljen s kisanjem okrogle repe) in varhackara (pesto iz bele masti, dimljene slanine in aromatičnih zelišč). Na voljo bodo tudi vrhunski rešeljikov med, ekstra deviško oljčno olje iz stoletnih oljk, čebula iz Cavassa, in vin de rosa, sladko istrsko vino z vonjem po vrtnicah.

Izjave

Serena Tonel, odbornica občine Trst za gospodarske dejavnosti: »Izražam veliko zadovoljstvo nad odličnim uspehom lanske izvedbe, letošnjo pa želimo le še nadgraditi in povečati. Zahvaljujoč plodnemu sodelovanju z LAS-om Kras, Slow Food Italija in vsemi ostalimi partnerji, predstavlja Farmer & Artists dober promocijski kanal za izdelke kmetijske in prehrambene verige tržaškega ozemlja, pa tudi širše okolice. Dejansko nosi Trst veliko odgovornost, tudi v luči številnih turistov, ter ima nalogo spodbujati ne le svoje pridelovalce, ampak tudi vse, kar se dogaja na referenčnem območju. Gre za vrhunske in zelo kakovostne izdelke oz. pridelke, zato nuditi primeren prostor za tak dogodek je zmagovalna operacija. Hkrati je oživljanje pokrite tržnice s podobnimi pobudami, ki spoštujejo njeno zgodovinsko in tradicionalno poslanstvo, zelo pozitivno.«

David Pizziga, predsednik LAS-a Kras: »Prizadevamo si za ponovno povezavo Trsta z njegovim historičnim podeželskim zaledjem, ki ga poleg Krasa sestavljajo še Istra, Furlanija ter Balkan, in upamo, da bomo kmalu lahko sodelovali tudi z Avstrijo. Pokrita tržnica je idealno prizorišče za prireditev, na kateri bomo proslavili odlično hrano in vino, ki ju na poljih pridelujejo naši čezmejni kmetje, ter Tržačanom in turistom pokazali našo kakovost, ki ima mednarodni pečat.«

Raoul Tiraboschi, podpredsednik Slow Food Italija: »Lokalna prehranska politika za povezovanje mest in podeželja se hitro razvija po številnih ktajih v Italiji in ponovno postavlja v središče odnos med prebivalci in hrano, odnos, ki ima lahko tako kulturno kot tudi gospodarsko, družbeno, okoljsko in zgodovinsko noto. Izvedba festivala Farmer & Artist v Trstu, zahvaljujoč skupnemu delu Slow Food, Občine Trst, pobude Campagna Amica in LAS-a Kras, predstavlja pomemben prvi korak pri oblikovanju lokalne prehranske politike, ki spodbuja kratke dobavne verige z majhnim vplivom na okolje. Ta se začne s kmečkimi tržnicami in se lahko nato strukturira v druge prednostne naloge, povezane z gostinstvom, zmanjšanjem količine odpadkov in izobraževanjem o hrani. Slow Food je v Trstu že zelo dejaven (na primer z učnimi vrtovi) in je pripravljen odigrati svojo vlogo z lastnim doprinosom.«

Carmelo Troccoli, direktor fundacije Campagna Amica: »Spodbujanje uživanja lokalne hrane pomeni ponovno vzpostavitev in obnovo povezave med podeželjem in mestom, ki temelji na medsebojni podpori. To je potrebno za spodbujanje razvoja lokalnega gospodarstva ter za reformo sistema proizvodnje in distribucije hrane. Za to potrebujemo lokalne prehranske politike in konkretne, vsakodnevne ukrepe. To počnemo vsak teden v okviru mreže tržnic Campagna Amica v Italiji in Svetovne koalicije kmetijskih tržnic po svetu.«

Udeleženci letošnje izvedbe Farmer & Artist

Pridelovalci: Antonič, Bajta, Borgo delle Mele, B-Orto Peppers, Coopmont, Colja, Cras craft beer, Faleschini, Federica Zerbato, Erikin vrt, Fiori di Mari, Foran, Friul Bios, Jakne, Kumparička, Latteria turnaria Campolessi, Losinbio, Molino Tuzzi, Rado Kocjančič, Radovič, Saliet, Salumi e sapori di Timau, Sara Devetak, Settimi e Ziani, Silene, Silvan Ferfolja, Strada dei formaggi e dei mieli, Teraboto, Visintin, Zahar, Zian di Giuliana Sessi, Zobec, Žbogar, 4PR Birrai, Puress.oil.

Pekarne: Cotič, Pagna, Pizzeria Al Cavallino, Spaccio pani.

Vinarji v vinoteki Trieste.Green: Bole, Budin, Bajta, Cacovich, Castelvecchio, Grgič

Lenardon, Merlak, Milič Damijan, Kovač – Vini Ruj, Sancin, Škerk, Zidarich, Ostrourska, Kocjančič.

RAZPIS AGENCIJE LAS KRAS V VREDNOSTI 193.000 EUR ZA RAZVOJNE IN INOVATIVNE PROJEKTE V KMETIJSTVU

RAZPIS AGENCIJE LAS KRAS V VREDNOSTI 193.000 EUR ZA RAZVOJNE IN INOVATIVNE PROJEKTE V KMETIJSTVU

V sredo 4. oktobra 2023, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori razvojnim in inovativnim projektom v kmetijstvu. Predsednik LAS Kras David Pizziga meni, »Kraško območje, znano po svojem naravnem bogastvu in raznolikosti izdelkov, se pripravlja na novo priložnost za rast in razvoj, da bi izboljšalo kakovost, trajnost in konkurenčnost lokalnih izdelkov. S tem razpisom želimo optimizirati proizvodne procese, zmanjšati vpliv na okolje ter spodbujati močnejše in bolj trajnostno lokalno gospodarstvo. Inovacije se bodo lahko koristile na vseh stopnjah, od pridelave do predelave, da bi okrepili kmetijsko in kulturno dediščino kraškega območja«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
 • mikro in mala pridelovalna in predelovalna podjetja
 • podjetniške mreže, društva, konzorciji, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

Razpis podpira uvajanje inovacij v proizvodnji, predelavi in vrednotenju kmetijskih pridelkov, zlasti s krepitvijo poslovnih mrež in združevanjem na lokalni ravni. Razpis ponuja podporo in sredstva za izboljšanje proizvodnih procesov, za preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje, za povečanje kmetijske proizvodnje značilne za različne kmetijske sektorje, ob ohranjanju visoke kakovostne ravni. Skratka, gre za povečanje in zagotavljanje kakovosti in promocijo kmetijskih pridelkov in proizvodov. Razpis namreč financira:

 • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo
 • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje
 • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 135.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KOLIKŠEN ODSTOTEK KRITJA ZAGOTAVLJA JAVNI DENAR V PRIMERJAVI Z ZASEBNIMI NALOŽBAMI

Stopnja kritja se lahko razlikuje glede na prijavitelja in na vrsto načrtovane naložbe ter se lahko razlikujejo znotraj istega projekta. Naložbe za predelavo krijejo do 40%, za primarno proizvodnjo pa do do 60% (npr. za rejo živali).

KRITJE STROŠKOV

Razpisana so javna sredstva v skupni višini 193.799,29 EUR. POZOR: V primeru večjega povpraševanja, bomo dodelili dodatna finančna sredstva.

SREDSTVA NAMENJENA POSAMEZNIM SEKTORJEM:

 • Pridelava in predelava zdravilnih zelišč
 • Pridelava in predelava drevesnih rastlin
 • Čebelarstvo
 • Živinoreja
 • Prašičereje
 • Novi izdelki

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 10. novembra 2023. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo:

PODROČNO SREČANJE

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil področno srečanje, ki je na programu v sredo, 11. oktobra, v sejni dvorani banke ZKB na Opčinah, ob 18. uri.

DODATNE INFORMACIJE

Vse potrebne informacije so dosegljive na naslednji povezavi:

KONTAKTI

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.