PSL 2007-2013

DOKUMENTI

Ustanovitveni akt in Statut LAS Kras (PDF; 103kB)
Lokalni razvojni načrt LAS Kras – krajša različica (PDF; 578kB)
Lokalni razvojni načrt LAS Kras (PDF; 1.7MB)

LRN – LOKALNI RAZVOJNI NAČRT LAS KRAS: “KRAS – TERITORIALNA IDENTITETA ZA RAZVITI”

OPIS OBMOČJA IN SEZNAM OBČIN

Občina Pokrajina Vrsta podobmočja
Sovodnje ob Soči (Savogna d’Isonzo) Goriška pokrajina C1
Zagrajec (Sagrado) B1
Foljan-Sredipolje (Fogliano-Redipuglia) (P) B1
Doberdob (Doberdò del Lago) B1
Ronke (Ronchi dei Legionari) (P) B1
Tržič (Monfalcone) (P) B1
Devin-Nabrežina (Duino Aurisina) Tržaška pokrajina C1
Zgonik (Sgonico) C1
Repentabor (Monrupino) C1
Trst (Trieste) (P) A1
Dolina (San Dorligo della Valle) C1
Milje (Muggia) C1

Občine enovitega kraškega območja – (P) občine, ki so deloma razmejene v skladu z direktivo75/273/EGSEGS oziroma so, kar se tiče Občine Trst, v skladu z 2. odstavkom 2. člena regionalnega zakona št. 33/2002 z naslovom “Ustanovitev gorskih predelov v Furlaniji – Julijski krajini”.

Število prebivalcev in površina v km²

OBČINA ŠT. PREBIVALCEV (leto 2005) POVRŠINA (km²) GOSTOTA (preb./km²) Podobmočja Krasa Skupaj
Sovodnje ob Soči 1.751 16,41 106,95 C1 16,41
Zagrajec 2.185 14,14 154,53 B1 14,14
Foljan-Sredipolje 600 4,03 148,88 B1 4,03
Doberdob 1.469 26,85 54,71 B1 26,85
Ronke 3.168 8,15 388,71 B1 8,15
Tržič 896 5,29 169,38 B1 5,29
Devin-Nabrežina 8.755 45,17 193,82 C1 45,17
Zgonik 2.116 31,31 67,58 C1 31,31
Repentabor 844 12,68 66,56 C1 12,68
Trst 13.93 52,57 264,98 A1 52,57
Dolina 6.04 24,51 246,43 C1 24,51
Milje 13.236 13,66 968,96 C1 13,66
SKUPAJ 54.994 254,77 235,96 254,77

OPIS STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Strategija LRN se osredotoča na izvedbo vodstvenega modela, ki bo spodbujal integrirani razvoj različnih ekonomskih, družbenih in kulturnih stvarnosti na območju ter razvijal notranji potencial podeželskega prebivalstva na območju.

Osrednja tema tega NLR je trajnostni podeželski turizem, ki bo privabljal turiste iz bližnjih mestnih središč in širšega območja zaradi številnih kulturnih, zgodovinskih, okoljskih, krajinskih in kmetijskih virov, ki so na voljo, in na ta način omogočal razvoj ženskega podjetništva in mladih podjetnikov, kar bi zagotovilo potrebno zamenjavo generacij.

Okoli te teme se razvijajo:

– modeli turističnih kapacitet, ki temeljijo na izkoriščanju obstoječih nepremičnin, ki so v lasti družin oz. te z njimi razpolagajo, in se umeščajo v socialno tkivo vasi v obliki oddajanja sob v najem, B & B (prenočišče z zajtrkom) in turistične kmetije;
– kulturne in rekreacijske pobude, ki bi izboljšale kakovost življenja podeželskega prebivalstva ter bile del turistične ponudbe na območju;
– ekonomske dejavnosti v primarnem in sekundarnem sektorju, ki jih tesno povezujeta raba virov in zgodovina tega območja; omogočale bi razvoj strategije “območnega marketinga“, s katerim bi lahko sinergistično izkoriščali turistično gibanje in prispevali k porastu in kvalifikaciji turizma;
– demonstracijski projekti za skrb in ovrednotenje podeželske krajine.

Operativne smernice za uresničenje tega modela družbenega razvoja so določene na sledeče načine:

1) Okrepitev zmožnosti lokalnih javno-zasebnih partnerstev na podlagi ustanovitve stalnega omizja, kjer bi LAS Kras in lokalni zavodi usklajevali ideje in komunicirali med seboj ter različnimi ekonomskimi in družbenimi realnostmi na območju.
2) Razvoj Načrta območnega marketinga, ki bo povezal kmetijstvo, društvene dejavnosti in lokalno ekonomijo ter s tem prispeval k preoblikovanju ekonomske dejavnosti in okrepil družbeno-ekonomsko tkivo podeželja.
3) Animacija na območju, ki bo spodbudila sodelovanje društev, prisotnih na območju, pri oblikovanju kulturnih in rekreacijskih pobud prehodnega in medsektorskega tipa, skupaj s ponudbo vrednotenja tipičnih lokalnih kmetijskih proizvodov.
4) Razvoj Komunikacijsko-informacijskega načrta, ki bo privabljal ekološki turizem z logiko večfunkcionalnega kmetijstva, ki bo spodbujalo tudi mlade podjetnike in žensko podjetništvo.

Vse to bo privedlo do ukrepanja s konkretnimi in sinergističnimi dejavnostmi, ki se bodo določile in izvajale s pomočjo orodij strateškega programiranja in neposrednega vpletanja lokalnih dejavnikov, v sozvočju z novimi oblikami programiranja na evropskem nivoju ter v kombinaciji z dodatnimi finančnimi sredstvi iz regionalnih, državnih in evropskih virov.

SEZNAM UKREPOV/DEJAVNOSTI IN POSEGOV, KI SE FINANCIRAJO NA PODLAGI RAZPISOV

Ukrep 411: Konkurenčnost – ovrednotenje lokalnih kmetijskih izdelkov:

– spodbujanje stika med kmetijskimi podjetji in potrošniki, ki bi “skrajšal“ poslovni krog proizvajalec-potrošnik;
– povečanje vrednosti lokalnih kmetijskih proizvodov, ki so pridobljeni na območju v sodelovanju s turizmom in gostinstvom;
– boljše poznavanje kmetijskih proizvodov z območja s pomočjo njihove predstavitve in ovrednotenja v okviru lokalnega trga in končnih potrošnikov.

POSEG 1 – “IZVEDBA RAZLIČNIH PRIREDITEV (SEJMI, RAZNI DOGODKI ITD.) Z NAMENOM OVREDNOTENJA LOKALNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV”

Koristniki: lokalni zavodi na območju (pokrajine, občine)

Razpoložljiva sredstva: 154.000 €

POSEG 2 – “IZVEDBA/SODELOVANJE NA ENOGASTRONOMSKIH DOGODKIH, KI SO ZDRUŽENI V KMETIJSKI, TURISTIČNI IN GOSTINSKI SEKTOR”

Koristniki: društva, začasna združenja podjetij

Razpoložljiva sredstva: 165.000 €

Ukrep 412: Upravljanje okolja/območja – ovrednotenje podeželske krajine in skrb zanjo

Ovrednotenje podeželske krajine in neproizvodnih gozdnih območij zaradi turistične zanimivosti, skrbi in izboljšanja, ki jih narekujejo potrebe po ohranjanju krajine, dejavnosti v prostem času in turistični oddih.

“OPREDELITEV POTI – OBSTOJEČIH ITINERARJEV S POMOČJO DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV”

Koristniki: imetniki sredstev, lokalna društva

Razpoložljiva sredstva: 275.000 €

Ukrep 413: Kakovost bivanja/preoblikovanje

– Ovrednotenje obstoječe stavbne dediščine na podlagi razvijanja turističnih kapacitet, ki bo integriralo družinske dohodke in nove zaposlitvene možnosti.
– Spodbujanje struktur in storitev s turističnim in kulturnim namenom, s katerimi bi izboljšali kakovost bivanja na podeželju.
– Spodbujanje športnih, rekreacijskih in kulturnih dejavnosti, ki bi ohranjale stalno privlačnost območja.
– Razvojno delovanje na več organizacijskih in informacijskih nivojih, usmerjeno tako na notranjost območja kot na zunanjost.
– Ohranjanje naravnih virov in trajnostnosti pobud (okoljskih, družbenih in ekonomskih).

POSEG 1 – “NUDENJE PODPORE TURISTIČNIM KMETIJAM TER IZBOLJŠANJE PONUDBE STORITEV IN DOSTOPA NA TURISTIČNI TRG”

Koristniki: kmetijska podjetja (turistične kmetije)

Razpoložljiva sredstva: 600.000 €

POSEG 2 – “NUDENJE PODPORE PONUDNIKOM PRENOČIŠČ Z ZAJTRKOM IN NAJEMODAJALCEM TER IZBOLJŠANJE PONUDBE STORITEV IN DOSTOPA NA TURISTIČNI TRG”

Koristniki: lastniki ali imetniki nepremičnin

Razpoložljiva sredstva: 320.000 €

Ukrep 413: Kakovost bivanja/preoblikovanje – storitve ter rekreacijske in kulturne dejavnosti

POSEG 1 – “RAZVOJ PROJEKTOV, KI SO VEZANI NA OKREPITEV LOKALNE IDENTITETE IN EKOLOŠKEGA IN/ALI KULTURNEGA TURIZMA”

Koristniki: društva

Razpoložljiva sredstva: 220.000 €

POSEG 2 – “RAZVOJ POBUD, VEZANIH NA REKREACIJSKE IN KULTURNE DEJAVNOSTI IN/ALI DOGODKE, KI SO Z NJIMI POVEZANI”

Koristniki: lokalni zavodi, društva

Razpoložljiva sredstva: 220.000 €

Ukrep 413: Kakovost bivanja/preoblikovanje – pobude, vezane na območni marketing

POSEG 1 – “PROJEKTIRANJE IN ORGANIZIRANJE KAMPANJE ZA TERITORIALNI MARKETING”

Koristniki: LAS Kras

Razpoložljiva sredstva: 62.500 €

POSEG 2 – “RAZVOJ INTEGRIRANIH POBUD ZA TERITORIALNI MAREKTING”

Koristniki: lokalni zavodi, neprofitna društva

Razpoložljiva sredstva: 300.000 €

421 – Medregijsko in meddržavno sodelovanje

Cilj tega ukrepa je povezati območja z drugimi regijskimi, državnimi in tujimi območji z namenom iskanja inovativnih rešitev za težave, ki so prisotne na teh območjih; razvoj sinergističnega delovanja s partnerji, ki predstavljajo druga območja; povečanje izkušenj s pomočjo razčlenjenih projektov, ki se tičejo lokalnega razvoja. Sredstva: 100.000 €.

Projekti medobmočnega sodelovanja

“KMEČKE TRŽNICE NA TRGIH, DVORIŠČIH IN PASAŽAH”

Vrednost projekta: 60.000 €

Čezmejno sodelovanje

“OVREDNOTENJE KMEČKIH TRŽNIC”

Vrednost projekta: 40.000 €

DRUGI PROJEKTI, NAMENJENI RAZVOJU IN PROMOCIJI OBMOČJA NA LOKALNEM IN MEDNARODNEM NIVOJU IZVEN NLR

Glede na občutne zamude pri LRN na eni strani ter glede na mednarodni značaj LAS-a Kras na drugi se je pojavila potreba po usmeritvi pozornosti LAS-a tudi na druge dejavnosti in na iskanje dodatnih virov, ki bi omogočali vsaj delno dejavnost in dejansko prisotnost samega LAS-a na območju, tudi s pomočjo sodelovanja družbenikov. LAS je tako izvedel niz dejavnosti in pridobil pomembna finančna sredstva iz nekaterih projektov:

1) Dogovor s Tržaško pokrajino za izvedbo Študije o izvedljivosti celotne prekvalifikacije območja Padrič po imenu »Bivše begunsko naselje« ter določitev potreb območja, analiza potreb lokalnih prebivalcev in krajevnih zmožnosti ter morebitnih virov financiranja, tako javnih kot zasebnih. Študija je bila izdelana in oddana decembra 2010 in je osnova za bodoče dejavnosti pokrajine na tem območju in za predloge posodobitve Regulacijskega načrta Občine Trst, ki je trenutno v fazi izdelave.

2) Nastavitev in priprava Masterplana Krasa. Projekt financira Dežela FJK in je bil dan v izvedbo LAS-u Kras, saj ta subjekt najbolje predstavlja javno in zasebno socialno tkivo na Krasu. Izdelani so bili analiza več kot 100 kmetijskih podjetij, EU, državnih in lokalnih določil ter niz predlogov za projekte in financiranja za bodoči razvoj Krasa.

3) Sodelovanje s SDGZ in Deželo FJK pri izdelavi Študije ekonomskih dejavnikov za Načrt upravljanja zaščitenih območij Krasa, ki se tiče Nature 2000, ter sodelovanje na seriji delovnih omizij in koordinacija rezultatov in predlogov v skladu s tem, kar je predvideno v Masterplanu Krasa.

4) Sodelovanje na prireditvi Laguna Golosa (Sladkosneda laguna) v Gradežu – LAS Kras je kot edini predstavnik območja Krasa predstavil zanimivo in pozitivno podobo številnim obiskovalcem prireditve v sodelovanju z ZKB in drugimi družbeniki LAS-a Kras.

5) Sodelovanje pri projektih čezmejnega in mednarodnega sodelovanja s pridobitvijo dodatnih finančnih sredstev: 2 strateška projekta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007–2013: projekt KRAS-CARSO in projekt SIGMA 2, oba odobrena in v fazi izvajanja v prihodnjih dveh letih. Poleg tega sta bila predstavljena še 2 projekta na razpisu LR 19/2000 – DELO/Desarollo local in Nordeste ter projekt JULIUS, »standardne« vrste na programu čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija.

Zahvaljujoč tem projektom in svetovanju bo imel LAS Kras v prihodnjih letih prihodke in dodatna finančna sredstva v skupni vrednosti več kot 335.000 €. Gre za dodatna sredstva, za katera morajo biti ustvarjeni stroški, ki so pozneje obračunajo, potrdijo in običajno povrnejo v roku 6 do 12 mesecev.

Zahvaljujoč tudi tem dejavnostim so bili najpomembnejši rezultati preteklega leta utrditev prisotnosti LAS-a Kras-GAL Carso na območju ter stik in upoštevanje sogovornikov za ustanovitvenim omizjem ter lokalnega in regijskega vodstva, zlasti pa je pomemben njegov vpliv na politiko in strategijo razvoja kraškega ozemlja danes in v prihodnosti.