Kraški ekomozaik

Projekt Kraški ekomozaik je inovativna in večnamenska iniciativa za obnovo in ovrednotenje 58 hektarjev kraške gmajne. Glavni cilj te pobude je obnova zaraščenega območja, ki ima velik ekološki, družbeni in gospodarski pomen. s skupnim delovanjem javnih organov, podjetij in lokalnih skupnosti. To je bilo mogoče s skupnim delovanjem javnih organov, podjetij in lokalnih skupnosti.

S podporo dežele Furlanije-Julijske krajine in ukrepa 16.5.1 PRP, projekt predvideva odstranitev invazivnega grmičevja in obnovo naravnega habitata z namenom spodbujanja trajnostne paše. Predlagani ukrepi bodo pomembno prispevali k biotski raznovrstnosti in ekološki odpornosti v skladu z omrežjem Natura 2000, izboljšali kakovost lokalnega življenja ter podprli kmetijske in turistične dejavnosti.

Projekt je temeljil na izkušnjah in znanju lokalnih kmetov in občin, ki so imeli ključno vlogo pri obnovi okolja in upravljanju krajine. Med sodelujočimi stranmi je potekalo pomembno sodelovanje, ki je bilo ključnega pomena pri reševanju birokratskih in tehničnih izzivov, s katerimi so se srečali.

Ob koncu dela bo Kras predstavljen kot model trajnostnega razvoja in upravljanja kmetijskih zemljišč. Obnovljena kraška gmajna in gozdovi bodo postali življenjski prostor za lokalno floro in favno, vključno z osli in govedom, ki bodo prispevali k naravnemu vzdrževanju območja. Sinergija med različnimi akterji je ustvarila splet pozitivnih ukrepov, ki utirajo pot novim priložnostim za rast in razvoj območja ter prispevajo k inovacijam na področju okoljske trajnosti.

Projekt Kraški ekomozaik, ki neposredno vpliva na ohranjanje habitatov, preprečevanje požarov in obnovo biotske raznovrstnosti, je bil sprejet kot ambiciozna iniciativa območnega sodelovanja in skupne zavezanosti za zaščito in izboljšanje ene od najbolj značilnih pokrajin Furlanije-Julijske krajine.